L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, l’objectiu del qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantinga en l’economia durant el major temps possible, i que es reduïsca al mínim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia, circular -no lineal-, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia.

Com a estratègia, l’economia circular té per objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la producció de deixalles, tancant els «bucles» o fluxos econòmics i ecològics dels recursos.